صادرات کاتد مس

صادرات کاتد مس

با درصد خلوص 99.995 و قابل تامین از آفریقا، اروپا و چین با قیمتی زیر شاخص LME