شستشوی آلتراسونیک در پزشکی

شستشوی آلتراسونیک در پزشکی

برای تمیز کردن عمقی وسایل جراحی و پزشکی مورد استفاده در عمل جراحی، چشم پزشکی و دامپزشکی به عنوان مرحله قبلی استریل کردن وسایل به منظور حذف مواد آلی یا غیر آلی موجود بر روی ابزارها به کار برده می شود.
به دلیل غوطه وری در مخزن آب وسایل تماس بهری با آب نسبت به شستشوی دستی خواهند داشت که منجر به تمیزی بهتر می گردد. همچنین به دلیل عدم تماس دست اپراتور با وسایل عفونی نوک تیز، اپراتور از امنیت بالاتری نسبت به شستشوی دستی در برابر خراشیدگی و یا ایجاد زخم در دست خود برخوردار خواهد بود.

Captureimages