شستشوی آلتراسونیک در دندان پزشکی

شستشوی آلتراسونیک در دندان پزشکی

حمام اولتراسونیک در کلینیک ها و مطب های دندانپزشکی برای حذف بقایای آلی مانند خون و بزاق، از ابزار و دستگاه های قبل از استریل کردن مورد استفاده قرار میگیرد. دستگاه شستشوی آلتراسونیک برای زدودن بقایای غیر آلی، مانند سیمان و گچ دندان استفاده شده در آماده سازی قالب دندان بسیار موثر است.
دندان پزشکان دستگاه شستشوی آلتراسونیک را جهت تمیز کردن دندان مصنوعی نیز توصیه می کنند.

2Sin-titulo-1