خشکبار و صیفی جات

خشکبار و صیفی جات

 

این شرکت آمادگی صادرات میوه و خشکبار به کشورهای همسایه به خصوص روسیه را دارا می باشد.