اعتبار سنجی شرکت ها

اعتبار سنجی شرکت ها

Magnify-man

 

شرکت بهین تامین اهورا امکان بررسی صحت و اعتبار شرکت های خارجی را دارا می باشد و با توجه به کلاه برداری های متعدد، اعتبار شرکت های فروشنده را برای بازرگانان ایرانی مورد بررسی قرار می دهد. همچنین این شرکت قادر به ارائه سرویس مشابهی به شرکت های خارجی که با ایران رابطه بازرگانی دارند را می باشد.